Beskattningen är en viktig del av generationsväxlingen. Ett flertal olika skatter och skattelättnader blir aktuella både för överlåtaren och förvärvaren. Vid en generationsväxling upprättas efter inledande förhandlingar ett köpebrev med vilket egendomen övergår från en ägare till en annan (oftast till den yngre generationen). Innan själva köpet görs ett utkast av köpebrevet som oftast skickas till skattebyrån för ett förhansavgörande. Eftersom en generationsväxling berör många parter lönar det sig alltid att anlita en sakkunnig för genomförande för att generationsväxlingen skall bli så förmånlig som möjligt.