Har du e-post, ett facebook- eller ett instagramkonto? I alla dessa fall är det fråga om digital egendom. Denna egendom blir din digitala kvarlåtenskap.

Beroende på skatteslaget har ändring och rättelse sökts på olika sätt. I fortsättningen förenhetligas fristerna för sökande av ändring och skatterättelsenämnden är alltid första instans för begäran av omprövning. Tidsfristen för begäran om omprövning förkortas från fem år till tre år inom inkomstbeskattningen, arvs-och gåvobeskattningen och fastighetsbeskattningen.

Regeringen har gett riksdagen flera propositioner för ändring av beskattning som träder ikraft fr.o.m. 1.1.2017.

I och med den nya faderskapslagen blir tillvägagångssättet för fastställande av faderskap lättare, till exempel så kan faderskapet fastställas redan före barnet har fötts. Även 15 – 17 åringar kan i och med den nya lagen få faderskapet utrett. Vidare blir det möjligt för personer födda utanför äktenskapet före 1.10.1976 (då nuvarande faderskapslag kom ikraft) rätt att få faderskapet utrett och således även rätt att ärva släktingar på sin fars sida, om vissa förutsättningar uppfylls.

När ett barn föds under äktenskapet, är den äkta mannen far till barnet. Om den äkta mannen avlidit före barnets födelse, är den äkta mannen far till barnet förutsatt att barnet är fött vid en sådan tidpunkt att det kan ha blivit avlat före den äkta mannens död. Kan faderskapet inte konstaterats så som ovan beskrivits, kan faderskapet fastställas genom beslut av magistraten eller domstol.