Riksdagen godkände i februari 2018 medborgarinitiativet om en moderskapslag. Syftet med initiativet är att förbättra barnets rättsskydd i sådana situationer då det föds till ett kvinnligt par som ett resultat av fertilitetsbehandlingar. Den som föder barnet är barnets juridiska mor, men den nya lagen innefattar bestämmelser om fastställande av moderskap för partnern till den mor som fött barnet då barnet blivit till som resultat av fertilitetsbehandlingar som genomgåtts i samförstånd mellan de två. Fastställande av moderskap motsvarar i stort sett fastställande av faderskap. Moderskapslagen träder i kraft 1.4.2019.