Såhär i slutet av året lönar det sig att granska placerarportföljen.  Man kan avdra överlåtelseförluster och man får sälja skattefritt för tusen euro.

Som placerare kan du numera avdra förluster under fem år. Har du alltså gjort en försäljningsvinst i år, kan du dra av tidigare års förluster från årets vinst. I första hand görs avdragen från överlåtelsevinst. Om inte alla förluster kan avdras från en vinst, kan man göra avdrag från andra kapitalinkomster, såsom aktie- eller hyresinkomster.

Minskatt är skatteförvaltningens e-tjänst där man kan kan sköta nästan alla skatteärenden sedan november 2018. Man kan logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller Mobil ID. Det är möjligt att ansöka om skattekort eller förskottsskatt, att lämna in sin personliga skattedeklaration- eller företagets. Man kan även betala skatter, anmäla sitt kontonummer samt se sina egna uppgifter.

Ett uppsåtligt brott som djupt kränkt arvlåtaren, eller arvingens osedliga liv kan vara giltiga orsaker till att förordna om att någon görs arvlös. I sista hand är det en domstol som avgör ifall de i testamentet angivna grunderna för arvlöshet räcker till.

Det förekommer många missförstånd beträffande den efterlevandes rättigheter till den först avlidnas egendom. Det kan bli problematiskt särskilt då det äkta parets egendom är skriven i bara den enas namn.

Varje livssituation är unik och det lönar sig att tillsammans med en sakkunnig gå igenom den egna situationen. Nedan några allmänna anvisningar vid skilsmässa.

Riksdagen godkände i februari 2018 medborgarinitiativet om en moderskapslag. Syftet med initiativet är att förbättra barnets rättsskydd i sådana situationer då det föds till ett kvinnligt par som ett resultat av fertilitetsbehandlingar. Den som föder barnet är barnets juridiska mor, men den nya lagen innefattar bestämmelser om fastställande av moderskap för partnern till den mor som fött barnet då barnet blivit till som resultat av fertilitetsbehandlingar som genomgåtts i samförstånd mellan de två. Fastställande av moderskap motsvarar i stort sett fastställande av faderskap. Moderskapslagen träder i kraft 1.4.2019.

Erik fick sin juristexamen från Åbo universitet 2011. Han auskulterade därefter vid Ålands tingsrätt och fick titeln vicehäradshövding år 2012.  Erik arbetar i Andelsbanken Raseborg sedan februari 2018. Innan det har han arbetat bland annat på riksdagen och vid Svenska Finlands folkting.

 

Erik handhar både privat- och bolagsrättsliga ärenden.

Från och med 1.1.2018 ändras skattelagstiftningen gällande livförsäkringars dödsfallsersättning. Enligt tidigare bestämmelser, vilka tillämpas om personen avlidit år 2017 eller tidigare, har dödsfallsersättningen varit skattefri upp till ett belopp av 35 000 euro per förmånstagare.  Om förmånstagare var efterlevande make var hälften av dödsfallsersättningen, dock minst 35 000 euro, skattefri. 

 

De nya bestämmelserna om företagaravdraget kommer att tillämpas första gången samband med beskattningen för 2017. Bestämmelserna hittas i Inkomstskattelagen 30a §. Dessa avdrag görs på tjänstens vägnar och kräver således inget av företagarna.

I motsatts till vad många tror, har ens familjemedlemmar inte per automatik rätt att sköta ens ärenden när en själv inte längre är kapabel att sköta dem. Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt väljer du själv vem som får vilka rättigheter att sköta dina ärenden.