Syvästi loukkaava tahallinen rikos tai epäsiveellinen elämä voivat olla päteviä syitä jättämään jälkeläisen kokonaan ilman perintöä. Viime kädessä tuomioistuin ratkaisee riittävätkö testamentissa mainitut perusteet jälkeläisen perinnöttä jättämiselle.

Lakiosa suojaa oikeutta perintöön – Suomessa lapsen oikeus vanhempansa perintöön on hyvin suojattu. Laissa lähdetään siitä, että kukin lapsista saa yhtä suuren osan perinnöstä. Myös silloin, jos omaisuus on testamentattu toiselle taholle, on rintaperillinen oikeutettu lakiosaansa. Lakiosa on puolet lakimääräisen perintöosan arvosta.

Poikkeustapauksessa rintaperillinen voidaan tehdä kokonaan perinnöttömäksi, jolloin hänellä ei ole oikeutta edes lakiosaan.

Perintökaaressa määritellään kaksi perustetta johon vedoten rintaperillisen voi jättää kokonaan ilman perintöä. Ensimmäinen peruste on perittävää tai hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan syvästi loukannut tahallinen rikollinen teko. Oikeuskäytännön mukaan peruste perinnöttä jättämiselle ei vanhene, joten rikollinen teko on voitu tehdä pitkänkin aikaa ennen perittävän kuolemaa. Riittävää on, että peruste on ollut olemassa testamentin tekohetkellä.

Toinen laissa määritelty peruste perinnöttä jättämiselle on perillisen jatkuvasti viettämä kunniaton ja epäsiveellinen elämä. Oikeuskäytännössä on tällaiseksi katsottu esimerkiksi pitkään jatkunut runsas alkoholin käyttö, jonka seurauksena lapset ovat otettu huostaan. Yksittäinen teko tai tilapäinen käyttäytyminen ei ole laissa tarkoitettua kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Se, että perillinen ei ole pitänyt yhteyttä perittävään tai ei ole kunnioittanut vanhempiensa toiveita tai kieltoja, ei riitä perinnöttä jättämiseen.

Perinnöttä jättäminen tulee määrätä testamentissa ja samalla mainita perusteet tälle. Perillisen hyväksyessä määräyksen, menettää hän asemansa kuolinpesän osakkaana testamentin tultua lainvoimaiseksi. Mikäli perillinen riitauttaa perinnöttömäksi tekemisen, ja jollei asiasta päästä yhteisymmärrykseen testamentin saajien kanssa, täytyy perinnöttömäksi tehdyn nostaa kanne tuomioistuimessa.

Lähde:

https://op.media/talous/Raha-ja-arki/Suvussa-musta-lammas-Perinnottomaksi-jattaminen-ei-onnistu-heppoisin-perustein-e0821665e7ee4fa193c1697180c125fa